2011-12-08 08:46Pressmeddelande

Kulturen utses till Investors in People-organisation

null

Kulturen har det senaste året genomgått flera förändringar för utveckla verksamheten för framtiden: ny organisation, vision och verksamhetsinriktning. Kulturen har även, inom ramarna för EU-projektet CRESCO, genomgått en utvärdering av medarbetarnas delaktighet i verksamheten. En första utvärdering gjordes under 2010 som följts upp under hösten 2011 och nu har Kulturen utnämnts till en Investors in People-certifierad verksamhet.

CRESCO
Under två år har Kulturen medverkat i det EU-finansierade projektet CRESCO tillsammans med fem andra svenska museiorganisationer: Västarvet (Västra Götalandsregionen), Regionmuseet Kristianstad, Östergötlands Länsmuseum, Länsmuseet Halmstad och Länsmuseet Varberg. Finansieringen kommer från ESF (Europeiska Socialfonden). Syftet med projektet är att stödja utveckling inom museiorganisationerna för att verksamheterna ska klara att följa med i samhällsutvecklingen på ett bra sätt. Projektet har omfattat bl a seminarier, fortbildning och arbetsplatsbyten. Som en del av projektet har organisationerna fått genomgå en utvärdering med uppföljning av företaget Andeca Research AB för att pröva om verksamheterna når upp till kraven för att bli Investors in People-certifierade.

Kulturen i förändring
Kulturen har med bl a förändring av organisationen, varumärkesplattform och en ny vision medvetet jobbat både internt och externt med att öka delaktigheten i verksamheten. Ny organisation med tydlig teaminriktning där olika kompetenser samverkar har varit arbetsinriktningen sedan årsskiftet. En större samverkan med omvärlden och ökad öppenhet har varit verksamhetsinriktningen.

Investors in People
Nu har Kulturen fått beskedet att verksamheten uppnår kraven för certifieringen Investors in People. Ett bevis för att vi bedriver en verksamhet som tar tillvara på medarbetarnas olika kompetens och gör dem delaktiga i verksamheten. Investors in People är en internationell certifiering som bygger på att verksamheter genomgår en utvärdering och sedan följs upp för att se om man lyckas nå upp till de krav som certifieringen ställer på organisationen.

Investors in People föddes i Storbritannien ur lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Den bärande idén, som är grunden för standarden, är att genom att utveckla och tillvarata kompetensen bland medarbetarna blir företagen mer effektiva och når sina mål. Investors in People är en evidensbaserad metodik och även en standard för verksamhetsutveckling. De 10 faktorer som man fokuserar på och mäter tar hänsyn till både ekonomiska och mänskliga värden. Metodiken används i fler än 30 000 organisationer i över 100 länder. I Sverige är ca 100 företag/organisationer idag certifierade enligt Standarden.

För mer information:
Anki Dahlin, museichef, 046 35 04 02
Agneta Dahlberg, chefssekreterare, 046 35 04 42 

Kulturen är en kulturhistorisk oas mitt i Lund med hus från olika tider, från land och stad. Verksamheten utgår från stora museisamlingar av såväl sydsvenskt material som världskultur. I drygt trettio kulturhistoriska byggnader visas utställningar om kulturhistoria, hantverk, konst och design. Här kan besökare ta del av en unik värld med program, traditionsfirande, restaurang och en fin lekplats. Verksamheten omfattar även arkeologi, byggnadsvård och annan uppdragsverksamhet. Kulturen är en ideell förening där alla kan bli medlemmar!


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin